Regulament Oficial al Campaniei ”Concept creativ de campanie”

Regulament Oficial al Campaniei ”Concept creativ de campanie”

Regulament Oficial al Campaniei ”Concept creativ de campanie”

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Prezentul regulament („Regulamentul”) se aplică pentru campania organizată de societatea SC INTELLIGENT  DIGITAL  SOLUTIONS  S.R.L., cu sediul în Sâncraiu de Mureș, str. Garofiței, nr.7, jud. Mureș, înregistrată la ORC: J26/1416/27.06.2019 având RO 41326552 și stabilește regulile de desfășurare.

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, pe parcursul desfășurării campaniei, de a opri campania, în orice moment al acestuia, și/sau de a schimba regulile de participare, având obligația de a anunța publicul, în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială, pe pagina https://franc.agency/

SECȚIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania se va desfășura în Târgu-Mureș:

– Piața Victoriei nr.5, România

SECȚIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania începe la data de 03.10.2023, și se va desfășura până la data 20.10.2023

SECȚIUNEA 4. REGULAMENTUL CAMPANIEI

4.1. Regulamentul oficial al campaniei este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a campaniei, în format electronic, prin accesarea paginii: https://franc.agency/ sau la punctul de lucru, în format fizic.
4.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ.

4.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, cu condiția înștiințării prealabile a participantilor, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale, care vor fi comunicate către public, prin actualizarea regulamentului de pe pagina https://franc.agency/

SECȚIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. În Campanie se pot înscrie societățile  comerciale din Transilvania (Mureș, Bistrița – Năsăud, Alba, Brașov, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara) și care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament.


5.2. La prezenta campanie nu au dreptul să participe angajații Organizatorului și ai distribuitorilor, ai agențiilor și societăților implicate în organizarea și derularea acestei campanii, precum și rudele de gradul I (copii și părinți), afinii, soțul/soția celor menționați mai sus.

5.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie, precum și dreptul de a elimina din Campanie orice persoană din categoriile menționate în art. 5.2.


5.4. Participantul va lua parte la prezenta campanie luând la cunoștință condițiile mai sus menționate.

5.5 Nu au dreptul la participare societățile din industria de adulți, tutun și alte jocuri de noroc.

SECȚIUNEA 6. SERVICII INCLUSE IN CAMPANIE

6.1. Campania constă într-un Giveaway care include un concept creativ de marketing, un video de produs și un plan de implementare a campaniei

SECȚIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI

7.1. Pentru a te înscrie în campanie, este nevoie sa completezi următorul formular, https://0tgcdjsno6p.typeform.com/giveaway-franc, disponibil și pe Facebook și Instagram.

7.2. Condiții pentru a participa la campanie 

  1. Produsele înscrise în concurs trebuie să fie de larg consum (FMCG)
  2. Produsele înscrise în campanie trebuie să fie de mici dimensiuni, din următoarele sectoare: alimentar, cosmetic, farmaceutic, nutritiv, electronice și industrie.
  3.  Produsele trebuie sa fie din zona Transilvaniei (pct. 5.1)
  4. În scopul promovării produsului, acesta va fi adus la punctul nostru de lucru, sau trimis prin curier cu proces de predare-primire.
  5. Câștigătorii își asumă faptul că produsul poate fi modificat/ajustat/stricat pentru a evidenția caracteristicile sale și e posibil să nu mai poată fi pus spre vânzare

7.3  Organizatorul nu are nicio responsabilitate cu privire la situațiile în care participanții înscriu în formular date de contact incorecte și din aceste cauze Organizatorul nu îi va putea contacta pentru a le transmite diverse informații cu privire la Concurs.

7.4 Perioada de realizare și implementare a premiului, se va stabili ulterior de către agenție cu fiecare câștigător în parte

7.5 Campania nu se suprapune cu alte promoții

SECȚIUNEA 8. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

8.1. Modalitatea de stabilire a câștigătorilor

8.1.1. După încheierea perioadei de concurs are loc alegerea celor 3 câștigători, desemnarea fiind la libera alegere a Organizatorului, cu condiția să fie din domenii diferite

8.1.2 Desemnarea câștigătorilor va avea loc, în data de 01. 11. 2023

8.1.3. Câștigătorul va fi contactat în privat, prin telefon sau pe e-mail.

8.2. Validarea câștigătorului

Lista finală care cuprinde câștigătorul se va publica pe pagina de Facebook a Organizatorului, în termen de maxim 1 zi calendaristică de la data încheierii procesului de validare a câștigătorilor 

8.3 Orice eroare și/ sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte/ incomplete 

8.4. Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire, nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

SECȚIUNEA 9. LIMITAREA RĂSPUNDERII

9.1. Înscrierile realizate înainte sau după perioada menționată în Regulament, în Secțiunea 3, nu vor fi luate în considerare.

9.2. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în concurs, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care dorește să se înscrie în concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale providerului de Internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens, care pot periclita înscrierea în concurs în perioada de desfășurare a concursului.

SECȚIUNEA 10. TAXE ȘI IMPOZITE

10.1. Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze toate taxele, impozitele sau alte obligații financiare care rezultă din desfășurarea Campaniei.
10.2. Participanților la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a campaniei. Acestea nu sunt și nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” în sensul Ordonanței de Guvern nr. 99/ 2000, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, astfel cum a fost republicată, cu modificările ulterioare.

SECȚIUNEA 11. LITIGII ȘI FRAUDE

11.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul în care aceasta nu va fi posibilă, conflictele vor fi soluționate de către instanța competentă, conform prevederilor legale aplicabile.

11.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina participările care se dovedesc a fi frauduloase și nu respectă Regulamentul.
11.3. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii.

SECȚIUNEA 12. ANGAJAMENTE, CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

12.1. Participanții își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor lor cu caracter personal la momentul transmiterii datelor personale către Organizator. Transmiterea datelor personale constituie și acord pentru prelucrarea datelor personale în scopurile prevăzute în prezentul regulament. 

12.2. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei campanii nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția împuterniciților și partenerilor contractuali ai Organizatorului și a cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

12.3. Prin înscrierea la campanie, participanții declară că sunt de acord cu Regulamentul. Participanții sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, numele și orașul de reședință să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare de către Organizator, fără alte obligații sau plăți din partea acestuia. Datele personale colectate de Organizator, obținute în urma acordului dat de către participanți, vor fi folosite pentru campanii viitoare de informare, pentru a transmite materiale informative despre produsele și serviciile Organizatorului și ale partenerilor săi, prin orice mijloace de comunicare (poștă, e-mail, SMS), doar dacă persoanele vizate și-au dat acordul expres și neechivoc în acest sens. Organizatorul nu condiționează participarea la campanie sau primirea premiilor de exprimarea acestui acord. În cazul în care participanții nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare în acest sens.

12.4. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor participanților. Participantul la campanie, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677/ 2001, următoarele drepturi:

– dreptul la informare (art. 12),
– dreptul la acces la date (art. 13),
– dreptul la intervenție asupra datelor (art. 14),
– dreptul la opoziție (art. 15),
– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) și – dreptul de a se adresa justiției (art. 18).

12.5. Participanții au dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta și au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ștergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul la campanie va transmite o cerere scrisă, datată și semnată către SC INTELLIGENT DIGITAL SOLUTIOS S.R.L. Doar participanților li se vor solicita datele de identificare.

12.6. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanți.

SECȚIUNEA 13. FORȚĂ MAJORĂ

13.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forța Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului. 

13.2. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Dacă Organizatorul invocă forța majoră, este obligat să comunice existența acestuia pe pagina de internet https://franc.agency/ , în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră.

SECȚIUNEA 14. TEMEIUL LEGAL

14.1 Prezentul Regulament este în conformitate cu prevederile legislației naționale privind comercializarea produselor și serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 și legile privind protecția persoanelor referitor la procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a ancestor date.

14.2. În caz de tentativă sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afectează imaginea Organizatorului, acesta își rezerva dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

14.3. Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea Campaniei în condiții normale conform celor de mai sus, dar nu își asumă răspunderea pentru reclamații, contestații ale participantilor care nu vizează încălcarea cadrului legal în vigoare.